Publicat pe

Informații plată amendă persoane juridice

În cazul constatării unei contravenţii şi aplicării unei  sancţiuni sub forma amenzii de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, amenda prevăzută în procesul – verbal de constatare/sancţionare se achită la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială se află sediul fiscal al operatorului de date.
Codul cont aferent este 20A350102.

Amenda se achită în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului – verbal.

În acelaşi termen urmează să fie predată o copie certificată de pe chitanţă sau ordin de plată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau să fie trimisă prin poştă la sediul acesteia din Municipiul Bucureşti, Bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 28 – 30, Sector 1.
În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

Aceste informaţii sunt comunicate şi prin înştiinţarea de plată care este înmânată/comunicată operatorului de date în original, împreună cu copia procesului – verbal de constatare/sancţionare.

Amenzile aplicate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal constituie venit la bugetul de stat.

Pentru a afla contul IBAN adecvat achitării amenzii, urmează să consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea „Asistenţă contribuabili – persoane juridice”, rubricile „Codurile IBAN”, respectiv „Trezoreria judeţeană ……/Trezoreria operativă…..”, „Denumire – Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate”